Van Deursen Fotografie - Zwangerschap foto pregnant hoek van holland

Algemene Voorwaarden


Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Michelle van Deursen Fotografie. Ik adviseer u om deze goed door te lezen. Indien u een fotoshoot boekt gaat u automatisch akkoord met ondergenoemde voorwaarden. Indien u wijzigingen in de voorwaarden wilt bespreken dient dit voor de fotoshoot gedaan te zijn.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Offerte: Alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever.

3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

4. Fotograaf oftewel Van Deursen Fotografie: Vertegenwoordigd door Michelle van Deursen, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail of whats-app, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst. Deze offerte kan zowel digitaal (e-mail, whats-app, via facebook) alsmede per briefpapier worden verzonden.

2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.

2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 6. Levering

1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

3. De levering wordt, tenzij anders overeengekomen, digitaal verstuurd.

4. RAW-bestanden worden niet geleverd.

5. Voor levering van de fotoproducten is de Fotograaf afhankelijk van derden.

Het is Opdrachtgever bekend dat onverwachte (leverings-)omstandigheden niet te wijten zijn aan Fotograaf. Eventuele verzendkosten van fotoproducten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7. Vergoeding

1. Indien door partijen geen specifieke vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten en de overeengekomen pakketprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn maximaal 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 9. Annulering en opschorting

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Wanneer het factuur niet binnen het gestelde termijn betaald wordt, zal de fotograaf schriftelijk een herinnering sturen. Wanneer hier niet binnen 48 uur op gereageerd wordt, worden de kosten met 10% verhoogd. Het totaalbedrag na verhoging dient binnen 2 dagen betaald te zijn.

3. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

4. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

5. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

6. Het verzetten van de afspraak door opdrachtgever kan één keer kosteloos. De tweede keer betaald de opdrachtgever wel kosten, deze bedragen 10% van het totaalbedrag.

7. In geval van ernstige omstandigheden (waaronder wordt verstaan ziekte) waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren zal fotograaf indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

8. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

9. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

Artikel 10. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden danwel de factuur schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen

3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Auteursrecht

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.

3. Fotograaf houdt zich het recht voor alle werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Tenzij dit van te voren anders is overeengekomen.

4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding in acht te nemen. Anders vermeld: het is opdrachtgever niet toegestaan het werk (de foto’s) te delen of te publiceren, waaronder op social media, zonder voorafgaande toestemming en zonder de naam van de fotograaf te vermelden.

9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

12.Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 12. Portretrecht

1. Opdrachtgever geeft Fotograaf middels het aanvaarden van deze algemene voorwaarden het recht om de werken te gebruiken voor (eigen) promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social-media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Overig

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Van Deursen Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.